t.kaczmarek@3mindset.pl

Uchwała „frankowa” Sądu Najwyższego

7 maja 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę w sprawie pytań Rzecznika Finansowego dotyczących rozliczania umów „frankowych” w przypadku stwierdzenia ich nieważności (sygn. akt III CZP 6/21). Potwierdzone zostało obowiązywanie tzw. „teorii dwóch kondykcji”, tzn. że roszczenia banku i kredytobiorcy są niezależne i sąd powszechny orzekając w sprawie frankowej nie powinien z urzędu uwzględniać salda wzajemnych zobowiązań. Jednocześnie Sąd Najwyższy stwierdził, że bank …

Uchwała „frankowa” Sądu Najwyższego Read More »

Uchwała „frankowa” Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

W dniu 29 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok (sygn. akt C-19/20) w odpowiedzi na pytania prejudycjalne Sądu Okręgowego w Gdańsku. Pytania dotyczyły kilku kwestii związanych ze sprawami „frankowym”, m.in. przedawnienia, wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz „naprawiania” umowy poprzez usunięcie fragmentu niedozwolonego postanowienia. TSUE orzeka o wykładni prawa Unii Europejskiej. Z tego względu nie jest zaskoczeniem, że Trybunał uchylił się od odpowiedzi na pytania, które nie dotyczą prawa …

Uchwała „frankowa” Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Read More »

Konferencja Compliance Izby Domów Maklerskich

Kancelaria Śmidowicz została patronem merytorycznym Konferencji Compliance Izby Domów Maklerskich „Bieżące problemy instytucji finansowych związane z nowymi regulacjami”, która odbędzie się online 19 maja 2021 r. Więcej o konferencji tutaj. Mec. Aleksander Śmidowicz wygłosi podczas konferencji wykład pt.: „Dobre obyczaje. Klauzula generalna wpływająca istotnie na ocenę postępowania instytucji finansowej”. Dobre obyczaje to pojęcie istniejące od dawna w systemie prawa i pozwalające na uwzględnianie przy jego …

Konferencja Compliance Izby Domów Maklerskich Read More »

Wykład w ramach webinarium

Mec. Aleksander Śmidowicz wygłosił wykład w ramach webinarium organizowanego przez Izbę Domów Maklerskich. Szkolenie dotyczyło ochrony klienta detalicznego jako konsumenta w świetle orzecznictwa m.in. w sprawach „frankowych”. Ochrona konsumenta, w tym klienta detalicznego korzystającego z usług maklerskich, sprowadza się w istocie do niwelowania dysproporcji pomiędzy silniejszym przedsiębiorcą a słabszym konsumentem. Ta dysproporcja przejawia się przede wszystkim w sile pozycji negocjacyjnej oraz wiedzy (dostępie do informacji). W celu wspomnianego zrównania pozycji …

Wykład w ramach webinarium Read More »

ESMA

ESMA zainicjowała konsultacje dotyczące Wytycznych w sprawie wybranych aspektów badania adekwatności zgodnie z dyrektywą MiFID II oraz wymogów dotyczących wykonywania zleceń bez tego badania (execution only). Konsultacje dają szansę na zgłoszenie uwag do projektu wytycznych dostępnego tutaj. Warto mieć na uwadze, że art. 16 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru …

ESMA Read More »

ESMA – aktualizacja

ESMA zaktualizowała Pytania i Odpowiedzi (Q&A) dotyczące ochrony inwestora wynikającej z dyrektywy MiFID II. Dodano odpowiedzi na pytania dotyczące oceny kosztów produktów inwestycyjnych w ramach procesu zarządzania produktami (product governance). Zaktualizowane Q&A dostępne są tutaj.

Webinarium – rejestr akcjonariuszy

Mec. Aleksander Śmidowicz wygłosił wykład w ramach webinarium organizowanego przez Izbę Domów Maklerskich. Szkolenie dotyczyło rejestru akcjonariuszy. Do 30 września 2020 roku prawie każda spółka z siedzibą w Polsce, która wyemitowała akcje (akcyjna lub komandytowo-akcyjna) zobowiązana jest zawrzeć umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy lub umowę o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. Do prowadzenia rejestru akcjonariuszy uprawnione są m.in. domy maklerskie. Powyższe zastrzeżenie, że obowiązek zawarcia stosownej umowy …

Webinarium – rejestr akcjonariuszy Read More »