Aktualności

Dwa ważne wyroki TSUE dotyczące frankowiczów!

W dniu 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dwa wyroki dotyczące kredytów frankowych. Oba w odpowiedzi na pytania prejudycjalne polskich sądów. Oba korzystne dla konsumentów. W pierwszym wyroku (C-520/21) TSUE orzekł, że bank nie może skutecznie żądać wynagrodzenia za korzystanie przez konsumenta z kapitału wypłaconego na podstawie nieważnej umowy kredytu, natomiast droga do dochodzenia takiego wynagrodzenia przez konsumenta od banku jest otwarta. Oznacza to, że bankowi należy …

Dwa ważne wyroki TSUE dotyczące frankowiczów! Read More »

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A.!

W dniu 8 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny udzielił zabezpieczenia w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A. dotyczącej kredytu frankowego prowadzonej pod sygn. akt XVIII C 2968/22. Postanowieniem z tego dnia sąd wstrzymał obowiązek spłacania dalszych rat kredytu przez klientów kancelarii do czasu prawomocnego zakończenia sprawy. Sąd wydał postanowienie w nieco ponad miesiąc od wniesienia pozwu. Powyższe postanowienie zdaje się potwierdzać …

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A.! Read More »

Nowe wydanie „Prawa rynku kapitałowego. Komentarz” serii „Duże Komentarze Becka” wydawnictwa C.H.BECK

W sprzedaży pojawiło się 4. wydanie „Prawa Rynku Kapitałowego. Komentarz.” serii „Duże Komentarze Becka” wydawnictwa C.H.BECK pod redakcją prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego i dr hab. Pawła Wajdy, prof. UW. Komentarz obejmuje ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawę o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, Rozporządzenie (UE) Nr 596/2014 w sprawie …

Nowe wydanie „Prawa rynku kapitałowego. Komentarz” serii „Duże Komentarze Becka” wydawnictwa C.H.BECK Read More »

Nieważność umowy kredytu BPH S.A.!

W dniu 26 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu w składzie SSO Krzysztof Baranowski w sprawie o sygn. akt XII C 1536/20 wydał wyrok, w którym ustalił nieistnienie stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej przez klientów Kancelarii z GE Money Bank S.A. (poprzednikiem prawnym BPH S.A.) oraz zasądził na ich rzecz zwrot kosztów procesu. Umowy kredytu indeksowanego kursem CHF, które zawierał GE Money Bank, są umowami, …

Nieważność umowy kredytu BPH S.A.! Read More »

TSUE potwierdza mocną pozycję frankowiczów w sporach z bankami.

W dniu 8 września 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w połączonych sprawach C-80/21 do C-82/21, w którym potwierdził swoje wcześniejsze stanowiska odnośnie uzupełniania umów frankowych po usunięciu z nich niedozwolonych postanowień. Pomimo tego, że podejście TSUE do uzupełniania takich umów wydawało się ugruntowane, to ostatni wyrok dodatkowo wzmacnia pozycję kredytobiorców w sporach z bankami. TSUE jednoznacznie stwierdził, że umowa frankowa nie podlega uzupełnieniu po usunięciu z niej niedozwolonych postanowień …

TSUE potwierdza mocną pozycję frankowiczów w sporach z bankami. Read More »

Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG!

W dniu 30 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu w składzie SSO Małgorzata Małecka w sprawie o sygn. akt XII C 1093/20 wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy o kredy hipoteczny indeksowany do CHF zawartej przez klientkę Kancelarii z EFG Eurobank Ergasias S.A. (Polbank) oraz zasądził na jej rzecz zwrot kosztów procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd stwierdził, że podziela w całości stanowisko przedstawione przez stronę powodową i uznał kwestionowane postanowienia umowy kredytu …

Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG! Read More »

Czy umowy kredytów złotowych oprocentowanych wg stawki WIBOR są ważne? Niekoniecznie.

Wzrastająca stawka WIBOR, a w ślad za nią wzrastająca wysokość rat kredytów złotowych wywołała dyskusję odnośnie zgodności z prawem umów kredytu, których oprocentowanie oparte jest właśnie o tę stawkę. Wydaje się, że ważność takich umów również można zakwestionować – podobnie jak umów frankowych. W przypadku kredytów złotowych nie ma co prawda mowy o ustalaniu przez banki tabel kursów walut obcych i tym samym mowy o jednostronnym i formalnie dowolnym określaniu przez banki zobowiązania …

Czy umowy kredytów złotowych oprocentowanych wg stawki WIBOR są ważne? Niekoniecznie. Read More »

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Getin Noble Bank!

W dniu 6 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny udzielił zabezpieczenia w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. dotyczącej kredytu frankowego prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 3614/22. Postanowieniem z tego dnia sąd wstrzymał obowiązek spłacania dalszych rat kredytu przez klientów kancelarii do czasu prawomocnego zakończenia sprawy. Sąd wydał postanowienie w niecałe dwa miesiące od wniesienia pozwu. Klienci z tytułu umowy kredytu zapłacili …

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Getin Noble Bank! Read More »

Ugody CHF a WIBOR.

Banki proponują frankowiczom ugody. Propozycje są różne. Od przeliczenia pozostałej do spłaty kwoty w CHF na PLN wg określonego kursu (zwykle niższego niż rynkowy) do przeliczenia całego kredytu od początku, tak jakby był to klasyczny kredyt złotowy. W każdym przypadku od momentu zawarcia ugody i stosownych przeliczeń kredyt podlega oprocentowaniu wg zmiennego oprocentowania opartego o stawkę WIBOR. Frankowicze rozważają zawieranie ugód z bankami z różnych powodów, przy czym istotne jest, aby w końcu …

Ugody CHF a WIBOR. Read More »

Wygrana sprawa przeciwko Bankowi Millennium!

W dniu 24 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu w składzie SSO Bogumiła Bilewicz w sprawie o sygn. akt I C 1241/20 wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawartego przez klientów Kancelarii z Bankiem Millennium S.A. oraz zasądził na rzecz klientów Kancelarii zwrot kosztów procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że kwestionowane przez powodów postanowienia umowy kredytu indeksowanego do CHF sąd uznał za abuzywne. Ich eliminacja z umowy …

Wygrana sprawa przeciwko Bankowi Millennium! Read More »