Aktualności

Nieważność umowy kredytu BPH S.A.!

W dniu 26 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu w składzie SSO Krzysztof Baranowski w sprawie o sygn. akt XII C 1536/20 wydał wyrok, w którym ustalił nieistnienie stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej przez klientów Kancelarii z GE Money Bank S.A. (poprzednikiem prawnym BPH S.A.) oraz zasądził na ich rzecz zwrot kosztów procesu. Umowy kredytu indeksowanego kursem CHF, które zawierał GE Money Bank, …

Nieważność umowy kredytu BPH S.A.! Read More »

TSUE potwierdza mocną pozycję frankowiczów w sporach z bankami.

W dniu 8 września 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w połączonych sprawach C-80/21 do C-82/21, w którym potwierdził swoje wcześniejsze stanowiska odnośnie uzupełniania umów frankowych po usunięciu z nich niedozwolonych postanowień. Pomimo tego, że podejście TSUE do uzupełniania takich umów wydawało się ugruntowane, to ostatni wyrok dodatkowo wzmacnia pozycję kredytobiorców w sporach z bankami. TSUE jednoznacznie stwierdził, że umowa frankowa nie podlega uzupełnieniu po usunięciu z niej niedozwolonych …

TSUE potwierdza mocną pozycję frankowiczów w sporach z bankami. Read More »

Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG!

W dniu 30 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu w składzie SSO Małgorzata Małecka w sprawie o sygn. akt XII C 1093/20 wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy o kredy hipoteczny indeksowany do CHF zawartej przez klientkę Kancelarii z EFG Eurobank Ergasias S.A. (Polbank) oraz zasądził na jej rzecz zwrot kosztów procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd stwierdził, że podziela w całości stanowisko przedstawione przez stronę powodową i uznał kwestionowane postanowienia umowy …

Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG! Read More »

Czy umowy kredytów złotowych oprocentowanych wg stawki WIBOR są ważne? Niekoniecznie.

Wzrastająca stawka WIBOR, a w ślad za nią wzrastająca wysokość rat kredytów złotowych wywołała dyskusję odnośnie zgodności z prawem umów kredytu, których oprocentowanie oparte jest właśnie o tę stawkę. Wydaje się, że ważność takich umów również można zakwestionować – podobnie jak umów frankowych. W przypadku kredytów złotowych nie ma co prawda mowy o ustalaniu przez banki tabel kursów walut obcych i tym samym mowy o jednostronnym i formalnie dowolnym określaniu przez banki zobowiązania …

Czy umowy kredytów złotowych oprocentowanych wg stawki WIBOR są ważne? Niekoniecznie. Read More »

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Getin Noble Bank!

W dniu 6 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny udzielił zabezpieczenia w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. dotyczącej kredytu frankowego prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 3614/22. Postanowieniem z tego dnia sąd wstrzymał obowiązek spłacania dalszych rat kredytu przez klientów kancelarii do czasu prawomocnego zakończenia sprawy. Sąd wydał postanowienie w niecałe dwa miesiące od wniesienia pozwu. Klienci z tytułu umowy kredytu …

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Getin Noble Bank! Read More »

Ugody CHF a WIBOR.

Banki proponują frankowiczom ugody. Propozycje są różne. Od przeliczenia pozostałej do spłaty kwoty w CHF na PLN wg określonego kursu (zwykle niższego niż rynkowy) do przeliczenia całego kredytu od początku, tak jakby był to klasyczny kredyt złotowy. W każdym przypadku od momentu zawarcia ugody i stosownych przeliczeń kredyt podlega oprocentowaniu wg zmiennego oprocentowania opartego o stawkę WIBOR. Frankowicze rozważają zawieranie ugód z bankami z różnych powodów, przy czym istotne jest, aby w końcu …

Ugody CHF a WIBOR. Read More »

Wygrana sprawa przeciwko Bankowi Millennium!

W dniu 24 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu w składzie SSO Bogumiła Bilewicz w sprawie o sygn. akt I C 1241/20 wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawartego przez klientów Kancelarii z Bankiem Millennium S.A. oraz zasądził na rzecz klientów Kancelarii zwrot kosztów procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że kwestionowane przez powodów postanowienia umowy kredytu indeksowanego do CHF sąd uznał za abuzywne. Ich eliminacja …

Wygrana sprawa przeciwko Bankowi Millennium! Read More »

Kurs CHF nigdy nie był stabilny. Zanim banki zaczęły oferować kredyty frankowe wzrósł o 188,34%!

W sporach z frankowiczami banki twierdzą, że klienci byli odpowiednio poinformowani o ryzyku wiążącym się z kredytem powiązanym z kursem CHF. Na dowód powyższego czasami przedkładają w sądach materiały informacyjne, które przedstawiały klientom. W żadnych z tych materiałów nie było jednak informacji o tym, że w ciągu 11 lat i 4 miesięcy – od kiedy ogłaszany był przez NBP średni kurs CHF, tj. od 4 stycznia 1993 r. do 17 maja 2004 r., kurs ten …

Kurs CHF nigdy nie był stabilny. Zanim banki zaczęły oferować kredyty frankowe wzrósł o 188,34%! Read More »

Wygrana sprawa przeciwko mBank!

W dniu 15 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie w składzie SSO Anna Winnicka-Kaliszewska w sprawie o sygn. akt I C 598/21 wydał wyrok, w którym zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz klientów Kancelarii całą dochodzoną kwotę 181.565,05 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrot kosztów procesu. W ustnych motywach wyroku sąd wskazał, że kwestionowane przez powodów postanowienia dwóch umów kredytu indeksowanego do CHF sąd uznał za niedozwolone. W związku z tym, że postanowienia …

Wygrana sprawa przeciwko mBank! Read More »

Fundusze WI – ryzyko przedawnienia roszczeń.

W dniu 6 sierpnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat o nałożeniu kar na Alior Bank S.A. w związku z naruszeniem prawa przy pośrednictwie w obrocie funduszami WI. Można zakładać, że najpóźniej w tym dniu osoby, które zainwestowały w fundusze WI za pośrednictwem tego banku, powzięły informację o podmiocie zobowiązanym do naprawienia szkody. O samej szkodzie inwestorzy dowiedzieli się najpóźniej w momencie otwarcia likwidacji funduszy WI/pierwszych ogłoszeniach z informacjami …

Fundusze WI – ryzyko przedawnienia roszczeń. Read More »