Webinarium – rejestr akcjonariuszy

Mec. Aleksander Śmidowicz wygłosił wykład w ramach webinarium organizowanego przez Izbę Domów Maklerskich. Szkolenie dotyczyło rejestru akcjonariuszy.

Do 30 września 2020 roku prawie każda spółka z siedzibą w Polsce, która wyemitowała akcje (akcyjna lub komandytowo-akcyjna) zobowiązana jest zawrzeć umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy lub umowę o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. Do prowadzenia rejestru akcjonariuszy uprawnione są m.in. domy maklerskie.

Powyższe zastrzeżenie, że obowiązek zawarcia stosownej umowy dotyczy prawie każdej spółki wynika ze zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086). Odracza ona ww. obowiązek dla spółek w upadłości.