Wykład w ramach webinarium

Mec. Aleksander Śmidowicz wygłosił wykład w ramach webinarium organizowanego przez Izbę Domów Maklerskich. Szkolenie dotyczyło ochrony klienta detalicznego jako konsumenta w świetle orzecznictwa m.in. w sprawach „frankowych”.

Ochrona konsumenta, w tym klienta detalicznego korzystającego z usług maklerskich, sprowadza się w istocie do niwelowania dysproporcji pomiędzy silniejszym przedsiębiorcą a słabszym konsumentem. Ta dysproporcja przejawia się przede wszystkim w sile pozycji negocjacyjnej oraz wiedzy (dostępie do informacji). W celu wspomnianego zrównania pozycji przedsiębiorcy i konsumenta na przestrzeni dziesięcioleci wprowadzono szereg regulacji, które z jednej strony nakładają na przedsiębiorców obowiązek pozytywnego działania polegającego m.in. na odpowiednim poinformowaniu konsumenta, a z drugiej zabraniają stosowania niedozwolonych postanowień umownych, czy nieuczciwych praktyk rynkowych. Uchybienia w powyższym zakresie mogą przynosić przedsiębiorcom poważne konsekwencje. Celem wykładu było przedstawienie błędów popełnianych przez instytucje finansowe w relacjach z konsumentami, piętnowanych obecnie i w przeszłości przez sądy, Rzecznika Finansowego, czy Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów, a na poziomie Unii Europejskiej przez Trybunał Sprawiedliwości. Należy przy tym pamiętać, że ochrona konsumenta nie oznacza jego faworyzowania, a zapewnienie prawidłowej realizacji wymogów w tym zakresie służy długofalowym interesom nie tylko konsumentów, ale i przedsiębiorców.