ESMA

ESMA zainicjowała konsultacje dotyczące Wytycznych w sprawie wybranych aspektów badania adekwatności zgodnie z dyrektywą MiFID II oraz wymogów dotyczących wykonywania zleceń bez tego badania (execution only). Konsultacje dają szansę na zgłoszenie uwag do projektu wytycznych dostępnego tutaj. Warto mieć na uwadze, że art. 16 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) […] zobowiązuje uczestników rynku (firmy inwestycyjne) do dołożenia wszelkich starań, aby zastosować się do wytycznych. Wytyczne stanowią tzw. „miękkie prawo”, niemniej zignorowanie, czy naruszenie wytycznych może być uznane za działanie lub zaniechanie co najmniej sprzeczne z dobrymi obyczajami. Poza tym często stają się one po jakimś czasie elementem prawa krajowego (są wprowadzane w przepisach) i wtedy ich moc obowiązująca staje się niewątpliwa. Z tego względu zawsze warto wziąć udział w konsultacjach. Uwagi do projektu wytycznych można składać do 29 kwietnia 2021 r.

Badanie adekwatności stanowi jedno z kluczowych narzędzi ochrony inwestora. Ma ono dać odpowiedź na pytanie, czy wiedza i doświadczenie inwestora są wystarczające, aby zdawał on sobie sprawę z ryzyka, które wiąże się z produktem inwestycyjnym lub usługą inwestycyjną. W przypadku, gdy wiedza lub doświadczenie inwestora są niewystarczające (produkt lub usługa są dla inwestora nieadekwatne) firma inwestycyjna powinna go o tym ostrzec.