Aktualności

Kurs CHF nigdy nie był stabilny. Zanim banki zaczęły oferować kredyty frankowe wzrósł o 188,34%!

W sporach z frankowiczami banki twierdzą, że klienci byli odpowiednio poinformowani o ryzyku wiążącym się z kredytem powiązanym z kursem CHF. Na dowód powyższego czasami przedkładają w sądach materiały informacyjne, które przedstawiały klientom. W żadnych z tych materiałów nie było jednak informacji o tym, że w ciągu 11 lat i 4 miesięcy – od kiedy ogłaszany był przez NBP średni kurs CHF, tj. od 4 stycznia 1993 r. do 17 maja 2004 r., kurs ten wzrósł o 188,34%! Także pośrednicy i sprzedawcy w bankach nie wspominali o tym ani słowem w rozmowach z klientami. Zamiast

Czytaj dalej »

Wygrana sprawa przeciwko mBank!

W dniu 15 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie w składzie SSO Anna Winnicka-Kaliszewska w sprawie o sygn. akt I C 598/21 wydał wyrok, w którym zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz klientów Kancelarii całą dochodzoną kwotę 181.565,05 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrot kosztów procesu. W ustnych motywach wyroku sąd wskazał, że kwestionowane przez powodów postanowienia dwóch umów kredytu indeksowanego do CHF sąd uznał za niedozwolone. W związku z tym, że postanowienia te określały główne świadczenia stron umów, ich eliminacja prowadzi do uznania umów za nieważne w całości.

Czytaj dalej »

Fundusze WI – ryzyko przedawnienia roszczeń.

W dniu 6 sierpnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat o nałożeniu kar na Alior Bank S.A. w związku z naruszeniem prawa przy pośrednictwie w obrocie funduszami WI. Można zakładać, że najpóźniej w tym dniu osoby, które zainwestowały w fundusze WI za pośrednictwem tego banku, powzięły informację o podmiocie zobowiązanym do naprawienia szkody. O samej szkodzie inwestorzy dowiedzieli się najpóźniej w momencie otwarcia likwidacji funduszy WI/pierwszych ogłoszeniach z informacjami o stanie likwidacji funduszy WI i szacunkowej wycenie ich wartości, które miały miejsce w 2018 r.

Czytaj dalej »

Joint ESAs virtual high-level conference on financial education & financial literacy

W dniach 1 i 2 lutego 2022 r. odbyła się konferencja dotycząca edukacji finansowej organizowana przez unijne organy nadzoru: EBA (banki), ESMA (rynki kapitałowe) i EIOPA (ubezpieczenia). Tematem konferencji było zapewnienie odpowiedniej edukacji finansowej dla konsumentów korzystających z usług finansowych, a zainaugurowało ją wystąpienie Jej Wysokości Królowej Niderlandów Máximy. W trakcie konferencji głos zabierali ponadto pani Mairead McGuinness pełniąca funkcję Europejskiej Komisarz ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych, szefowa ESMA pani Verena Ross, szefowa

Czytaj dalej »

Ujawnianie i raportowanie transakcji zgodnie z wymogami MiFIR.

W dniu 15 grudnia 2021 r. mec. Aleksander Śmidowicz przeprowadził dla uczestników rynku kapitałowego zaproszonych przez Izbę Domów Maklerskich webinarium dotyczące obowiązków w zakresie ujawniania i raportowania transakcji nałożonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (MiFIR). W czasie pięciogodzinnego wykładu mec. Śmidowicz przedstawiał zasady, niuanse i kontrowersje związane z ujawnianiem i raportowaniem transakcji na podstawie MiFIR. Rozporządzenie to za cel postawiło sobie przejrzystość rynku kapitałowego. W związku

Czytaj dalej »

Oferta

Dla "Frankowicza"

Umowy kredytowe powiązane z kursem franka szwajcarskiego w wielu przypadkach obarczone są tak istotnymi wadami, że sądy w Polsce stwierdzają ich nieważność – w ślad za orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pozwala to konsumentom uwolnić się od często ogromnego zadłużenia przekraczającego znacznie wysokość zaciągniętego kredytu pomimo wielu lat jego spłacania.

Kancelaria Śmidowicz pomaga konsumentom w sprawach „frankowych”. Kancelaria przeanalizuje Państwa sytuację, przygotuje dokumentację w postępowaniu przedsądowym oraz będzie reprezentowała Państwa w sądzie. Zanim zdecydują się Państwo wdać w spór z bankiem, Kancelaria przedstawi Państwu ocenę sytuacji oraz zasadności roszczeń i przedstawi możliwe konsekwencje procesu.

UWAGA!


Liczne ogłoszenia i wiadomości elektroniczne, które zawierają ofertę pomocy w związku z kredytami frankowymi pochodzą od firm, które nie są uprawnione do świadczenia pomocy prawnej i działają co najwyżej jako pośrednicy. Radcy prawni i adwokaci nie mogą stosować takiej formy reklamy i promocji, choć ostatecznie to oni reprezentują Państwa w sporach, działając zgodnie ze swoją fachową wiedzą, doświadczeniem oraz zasadami etyki.

Kontakt bezpośrednio z radcą prawnym lub adwokatem zapewni, że Państwa sprawa od początku będzie prowadzona przez osobę do tego przygotowaną i uprawnioną.

Dla Inwestora

Inwestowanie zawsze wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem. Warto upewnić się, że Państwa pieniądze nie będą dodatkowo obciążone ryzykiem prawnym. Poza tym należy sprawdzić, czy inne rodzaje ryzyka nie zostaną na Państwa przeniesione w sposób nieuprawniony lub niepotrzebny.

Kancelaria Śmidowicz zapewni Państwu ocenę prawną planowanej inwestycji. Dotyczy to w szczególności różnego rodzaju umów oraz informacji i dokumentów emisyjnych, które mogą Państwo otrzymać.

W przypadku sporu lub poniesienia straty, Kancelaria sprawdzi, czy dokumentacja oraz działania lub zaniechania podmiotów, z których usług Państwo korzystali, były zgodne z prawem i czy mogą Państwo ubiegać się o naprawienie szkody. W razie potrzeby Kancelaria będzie reprezentowała Państwa w postępowaniach reklamacyjnych i sądowych.

UWAGA!

W wielu przypadkach zaproponowana Państwu „bezpieczna lokata” okazywała się w rzeczywistości inwestycją obarczoną dużym ryzkiem, która mogła spowodować utratę przez Państwa pieniędzy. Takie – wprowadzające w błąd oferowanie produktów finansowych może stać się podstawą do dochodzenia odszkodowania od pośrednika, który zaproponował Państwu „toksyczny” produkt.

Kłopoty emitenta, które powodują, że nie jest on w stanie oddać środków uzyskanych od inwestorów, nie pozbawiają Państwa możliwości odzyskania swoich pieniędzy od pośrednika, jeżeli naruszył on prawo przy sprzedaży Państwu produktów inwestycyjnych. Zdarza się też, że konstrukcja zawieranych umów naruszała prawo, co może skutkować ich nieważnością. Otwiera to drogę do dochodzenia roszczeń np. od zakładów ubezpieczeń, które w ramach tzw. „polisolokat” umożliwiały inwestowanie oszczędności, a wymagana prawem ochrona ubezpieczeniowa była jedynie iluzoryczna.

Dla Instytucji finansowej

Przepisy prawa regulujące prowadzenie działalności gospodarczej nieustannie się zmieniają, a ich ilość wzrasta z roku na rok. Zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z wymogami regulacyjnymi staje się coraz większym wyzwaniem, szczególnie w branży finansowej. Bywa, że poza regulacjami zmienia się także linia orzecznicza sądów.

Rozwiązania, które do niedawna wydawały się prawidłowe i bezpieczne mogą nie wytrzymywać próby czasu. Z tego względu konieczna jest ciągła weryfikacja zgodności działalności z prawem i wprowadzanie potrzebnych zmian.

Kancelaria Śmidowicz zapewni Państwu wnikliwą analizę sytuacji prawnej, identyfikację luk oraz zaproponuje odpowiedzialne i przyjazne biznesowi rozwiązania.

Dla Przedsiębiorcy

Prowadzenie biznesu to nie tylko zmagania z wyzwaniami ekonomicznymi, ale w coraz większej mierze także prawnymi i regulacyjnymi. Wysiłek włożony w sukces przedsiębiorstwa może zostać zniweczony przez błędne rozwiązania prawne, niedopracowaną dokumentację, czy po prostu niewiedzę o istniejących obowiązkach.

Kancelaria Śmidowicz pomoże Państwu zadbać o bezpieczeństwo prawne prowadzonej firmy i pozwoli skupić się wyłącznie na biznesie.

Dla Osób poszukujących doraźnej pomocy prawnej

Prawo dotyka prawie każdego aspektu naszego życia (o ile nie wszystkich). Warto upewnić się, że np. umowy, które Państwo zawierają są prawidłowo sporządzone i odpowiednio zabezpieczają Państwa interesy. Sprawdzenie lub przygotowanie umowy sprzedaży, najmu, pożyczki, czy darowizny zwykle nie zajmuje dużo czasu i nie wiąże się z wysokimi kosztami, a pozwala zapewnić sobie spokój i uniknąć rozczarowań na przyszłość, nie wspominając o ewentualnych kosztach, gdy pojawia się jakieś kwestie sporne lub kontrahent okaże się nierzetelny.

Kancelaria Śmidowicz pomoże Państwu w bieżących sprawach, weryfikując lub sporządzając dokumentację oraz udzielając konsultacji i porad prawnych.

Previous slide
Next slide

Oferta

Dla "Frankowicza"

Umowy kredytowe powiązane z kursem franka szwajcarskiego w wielu przypadkach obarczone są tak istotnymi wadami, że sądy w Polsce stwierdzają ich nieważność – w ślad za orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pozwala to konsumentom uwolnić się od często ogromnego zadłużenia przekraczającego znacznie wysokość zaciągniętego kredytu pomimo wielu lat jego spłacania.

Kancelaria Śmidowicz pomaga konsumentom w sprawach „frankowych”. Kancelaria przeanalizuje Państwa sytuację, przygotuje dokumentację w postępowaniu przedsądowym oraz będzie reprezentowała Państwa w sądzie. Zanim zdecydują się Państwo wdać w spór z bankiem, Kancelaria przedstawi Państwu ocenę sytuacji oraz zasadności roszczeń i przedstawi możliwe konsekwencje procesu.

UWAGA!

Liczne ogłoszenia i wiadomości elektroniczne, które zawierają ofertę pomocy w związku z kredytami frankowymi pochodzą od firm, które nie są uprawnione do świadczenia pomocy prawnej i działają co najwyżej jako pośrednicy. Radcy prawni i adwokaci nie mogą stosować takiej formy reklamy i promocji, choć ostatecznie to oni reprezentują Państwa w sporach, działając zgodnie ze swoją fachową wiedzą, doświadczeniem oraz zasadami etyki.

Kontakt bezpośrednio z radcą prawnym lub adwokatem zapewni, że Państwa sprawa od początku będzie prowadzona przez osobę do tego przygotowaną i uprawnioną.

Dla Inwestora

Inwestowanie zawsze wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem. Warto upewnić się, że Państwa pieniądze nie będą dodatkowo obciążone ryzykiem prawnym. Poza tym należy sprawdzić, czy inne rodzaje ryzyka nie zostaną na Państwa przeniesione w sposób nieuprawniony lub niepotrzebny.

Kancelaria Śmidowicz zapewni Państwu ocenę prawną planowanej inwestycji. Dotyczy to w szczególności różnego rodzaju umów oraz informacji i dokumentów emisyjnych, które mogą Państwo otrzymać.

W przypadku sporu lub poniesienia straty, Kancelaria sprawdzi, czy dokumentacja oraz działania lub zaniechania podmiotów, z których usług Państwo korzystali, były zgodne z prawem i czy mogą Państwo ubiegać się o naprawienie szkody. W razie potrzeby Kancelaria będzie reprezentowała Państwa w postępowaniach reklamacyjnych i sądowych.

UWAGA!

W wielu przypadkach zaproponowana Państwu „bezpieczna lokata” okazywała się w rzeczywistości inwestycją obarczoną dużym ryzkiem, która mogła spowodować utratę przez Państwa pieniędzy. Takie – wprowadzające w błąd oferowanie produktów finansowych może stać się podstawą do dochodzenia odszkodowania od pośrednika, który zaproponował Państwu „toksyczny” produkt.

Kłopoty emitenta, które powodują, że nie jest on w stanie oddać środków uzyskanych od inwestorów, nie pozbawiają Państwa możliwości odzyskania swoich pieniędzy od pośrednika, jeżeli naruszył on prawo przy sprzedaży Państwu produktów inwestycyjnych. Zdarza się też, że konstrukcja zawieranych umów naruszała prawo, co może skutkować ich nieważnością. Otwiera to drogę do dochodzenia roszczeń np. od zakładów ubezpieczeń, które w ramach tzw. „polisolokat” umożliwiały inwestowanie oszczędności, a wymagana prawem ochrona ubezpieczeniowa była jedynie iluzoryczna.

Dla Instytucji finansowej

Przepisy prawa regulujące prowadzenie działalności gospodarczej nieustannie się zmieniają, a ich ilość wzrasta z roku na rok. Zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z wymogami regulacyjnymi staje się coraz większym wyzwaniem, szczególnie w branży finansowej. Bywa, że poza regulacjami zmienia się także linia orzecznicza sądów.

Rozwiązania, które do niedawna wydawały się prawidłowe i bezpieczne mogą nie wytrzymywać próby czasu. Z tego względu konieczna jest ciągła weryfikacja zgodności działalności z prawem i wprowadzanie potrzebnych zmian.

Kancelaria Śmidowicz zapewni Państwu wnikliwą analizę sytuacji prawnej, identyfikację luk oraz zaproponuje odpowiedzialne i przyjazne biznesowi rozwiązania.

Dla Przedsiębiorcy

Prowadzenie biznesu to nie tylko zmagania z wyzwaniami ekonomicznymi, ale w coraz większej mierze także prawnymi i regulacyjnymi. Wysiłek włożony w sukces przedsiębiorstwa może zostać zniweczony przez błędne rozwiązania prawne, niedopracowaną dokumentację, czy po prostu niewiedzę o istniejących obowiązkach.

Kancelaria Śmidowicz pomoże Państwu zadbać o bezpieczeństwo prawne prowadzonej firmy i pozwoli skupić się wyłącznie na biznesie.

Dla Osób poszukujących doraźnej pomocy prawnej

Prawo dotyka prawie każdego aspektu naszego życia (o ile nie wszystkich). Warto upewnić się, że np. umowy, które Państwo zawierają są prawidłowo sporządzone i odpowiednio zabezpieczają Państwa interesy. Sprawdzenie lub przygotowanie umowy sprzedaży, najmu, pożyczki, czy darowizny zwykle nie zajmuje dużo czasu i nie wiąże się z wysokimi kosztami, a pozwala zapewnić sobie spokój i uniknąć rozczarowań na przyszłość, nie wspominając o ewentualnych kosztach, gdy pojawią się jakieś kwestie sporne lub kontrahent okaże się nierzetelny.

Kancelaria Śmidowicz pomoże Państwu w bieżących sprawach, weryfikując lub sporządzając dokumentację oraz udzielając konsultacji i porad prawnych.

Previous slide
Next slide

KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE

Radca prawny

W 2007 roku mec. Aleksander Śmidowicz został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu i uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu. Praktykę jako radca prawny prowadził najpierw w Domu Maklerskim BZ WBK, a następnie Banku Zachodnim WBK. Zajmował się sprawami korporacyjnymi spółki, pracował nad wprowadzeniem do oferty szeregu nowych usług maklerskich, brał udział w projektach regulacyjnych i przekształceniach oraz reprezentował pracodawcę w sporach sądowych.

Od 2016 roku mec. Aleksander Śmidowicz wykonuje zawód radcy prawnego w ramach własnej kancelarii. W tym czasie wspierał szereg instytucji finansowych w dostosowywaniu działalności do wymogów prawnych, w szczególności wynikających z dyrektywy MiFID II (rynki instrumentów finansowych), rozporządzenia PRIIP (detaliczne produkty zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne), MAR (nadużycia na rynku finansowym), czy Prospektowego (dokumenty emisyjne). Poza tym mec. Śmidowicz pomaga inwestorom oraz konsumentom korzystającym z usług finansowych, w tym w sprawach związanych z kredytami frankowymi, polisolokatami oraz innymi produktami finansowymi nabytymi w wyniku stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych lub innych naruszeń.

Mec. Aleksander Śmidowicz jest współautorem trzech kolejnych wydań „Prawa rynku kapitałowego” serii „Duże Komentarze” wydawnictwa BECK (2012, 2014, 2019) pod redakcją prof. Marka Wierzbowskiego.

Od wielu lat mec. Aleksander Śmidowicz wpisany jest na listę arbitrów Sądu Polubownego Izby Domów Maklerskich.

Dydaktyka

Mec. Aleksander Śmidowicz prowadzi działalność dydaktyczną, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniami z prawnikami, specjalistami compliance, osobami zarządzającymi ryzykiem, menedżerami oraz urzędnikami. Wspierając uczestników rynku kapitałowego w dostosowywaniu działalności do wymogów dyrektywy MiFID II, wygłosił w latach 2017-2020 kilkaset godzin wykładów dotyczących m.in. zagadnień ochrony inwestora.

Mec. Aleksander Śmidowicz opracował w 2017 r. e-learningowy system szkoleń oraz weryfikacji wiedzy pracowników firm inwestycyjnych, wymaganych przez dyrektywę MiFID II. Szkolenia i weryfikacja wiedzy mają na celu zapewnienie, że klienci będą prawidłowo informowani o usługach i produktach inwestycyjnych, które są im proponowane. Z systemu skorzystało kilka tysięcy pracowników domów maklerskich, biur maklerskich i banków obsługujących na co dzień klientów. System dostępny jest on-line w ramach internetowego Serwisu Szkoleniowego Izby Domów Maklerskich. Niektóre firmy inwestycyjne korzystają z niego także w ramach swoich wewnętrznych platform e-learningowych. System obejmuje dziesiątki godzin szkoleń oraz testy sprawdzające generowane losowo z bazy ponad 700 pytań. Szkolenia i testy są stale aktualizowane i uzupełniane. W 2020 r. uwzględnione zostały np. kwestie dotyczące nowego rynku OTF na Towarowej Giełdzie Energii oraz dematerializacji akcji spółek niepublicznych i innych papierów wartościowych, a wcześniej Rozporządzenia Prospektowego, czy wymogów Rozporządzenia PRIIP.

Prezentacja serwisu szkoleniowego IDM
Compliance

Mec. Aleksander Śmidowicz przez 8 lat odpowiadał za zapewnienie zgodności z prawem działalności Domu Maklerskiego BZ WBK. Jako dyrektor departamentu zarządzał pracą prawników oraz specjalistów z innych dziedzin – takich jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przeciwdziałanie manipulacjom i innym nadużyciom na rynku kapitałowym, w szczególności wykorzystywaniu informacji poufnych.

Compliance, czyli wspomniana zgodność działalności z prawem, jest wymaganą przepisami, niezależną funkcją w ramach instytucji finansowych. Zapewnia ona identyfikację wymogów prawnych i regulacyjnych dotyczących prowadzonej działalności, pomaga przy ich spełnianiu, a następnie weryfikuje stosowanie i skuteczność wprowadzonych rozwiązań. Ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu firmy jednostka compliance ustala m.in. na postawie reklamacji klientów oraz przeprowadzanych kontroli.

Paryż

Mec. Aleksander Śmidowicz w latach 2015-2017 jako jedyny Polak był członkiem kilkunastoosobowej grupy konsultacyjnej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) z siedzibą w Paryżu. W skład grupy wchodzili przedstawiciele konsumentów, instytucji finansowych oraz naukowcy z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ich zadaniem było opiniowanie projektów rozwiązań i regulacji przygotowywanych przez ESMA, a mających na celu ochronę inwestorów oraz określenie zasad działania pośredników finansowych (instytucji finansowych).

Prace grupy koncentrowały się na wprowadzanych ówcześnie tzw. regulacjach III poziomu do Dyrektywy MiFID II, która zaczęła obowiązywać w Unii Europejskiej z początkiem 2018 roku. Dyrektywa MiFID II wprowadziła szereg rozwiązań, które mają zapewniać ochronę inwestorów. Mec. Śmidowicz brał udział przy określaniu wielu z nich.

Madryt

 Pracując w ramach globalnej grupy bankowej Santander, mec. Aleksander Śmidowicz miał okazję uczestniczyć w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań prawnych i organizacyjnych uwzględniających wymogi wynikające z różnych systemów prawnych i jurysdykcji. Projekty, w które zaangażowane były osoby i podmioty z takich krajów jak Hiszpania, USA, Polska, czy Brazylia dotyczyły m.in. amerykańskich regulacji FATCA oraz europejskich MiFID II i MAD-MAR.

Dublin

Międzynarodowe doświadczenie mec. Aleksander Śmidowicz zdobywał także w ramach irlandzkiej grupy bankowej AIB, do której należał najpierw Wielkopolski Bank Kredytowy S.A., a później Bank Zachodni WBK S.A. We współpracy ze specjalistami z AIB, w tym z obecnego na londyńskiej giełdzie domu maklerskiego Goodbody Stockbrokers wdrażał w BZ WBK m.in. dyrektywę MiFID I oraz pierwsze rozwiązania dotyczące compliance.

Genewa

Pierwsze doświadczenia w pracy w międzynarodowym zespole mec. Aleksander Śmidowicz, jeszcze jako student, zdobywał w Szwajcarii, odbywając staż w międzynarodowej firmie handlowej Cogetex S.A. z siedzibą w Genewie. Przygotowywał wtedy umowy kupna i sprzedaży surowców dla przemysłu lekkiego, umowy przewozu oraz akredytywy morskie. Na podstawie tych dokumentów towary nabywane w Kazachstanie, Uzbekistanie, czy Korei Południowej trafiały następnie do odbiorców w Europie drogą lądową lub morską.

Previous slide
Next slide
© 2021 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ALEKSANDER ŚMIDOWICZ.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Aleksander Śmidowicz
ul. Wrzosowa 11
62-069 Palędzie
NIP: 972-047-69-42
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU